Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A NevemAzEmailem.hu weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Szolgáltatónak a NevemAzEmailem.hu weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, amely folyamatosan elérhető, letölthető és kinyomtatható a NevemAzEmailem.hu/aszf oldalról.

1. Szolgáltató adatai

Név: LinkHolder Szolgáltató Kft.
Székhely és postacím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Személyes ügyfélszolgálat: nincs
Elérhetőség, a panaszok bejelentésének és az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@NevemAzEmailem.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-204858 (vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában)
Adószám: 25598946-2-13
Szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen ÁSZF a 25. pontban jelzett időponttól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (egyes módosításra okot adó körülmények, de nem kizárólagosan: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a NevemAzEmailem.hu/aszf aloldalon teszi közzé. A módosítások a már megkötött szerződéseket nem érinti, tehát a módosításnak nincs visszaható hatálya. Felhasználók, Megrendelők, és Előfizetők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4 Tájékoztatjuk a Fogyasztót, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatások megrendelése, kifizetése, majd ezt követő aktiválása után a szolgáltatás azonnal megkezdődik. Fogyasztó ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy nem illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt felmondási jog.

3. Értelmező rendelkezések, fogalommeghatározások

Weboldal: a NevemAzEmailem.hu internetes oldal

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a Fogyasztó lehet egyúttal Felhasználó, Megrendelő és Előfizető is)

Megrendelő: aki a weboldalon a sikeres e-mail cím választást követően kitöltötte és elküldte a megrendelést a Szolgáltatónak

Előfizető: aki a Szolgáltató által elfogadott megrendelés alapján kifizette és fenntartja az előfizetést. A Megrendelő és az Előfizető személye megegyezik (a továbbiakban: Előfizető), ha a megrendelést ugyanaz a személy töltötte ki és küldte el, mint aki az előfizetői díjat teljesíti és a szolgáltatást fenntartja.

Felhasználó: a weboldal látogatója, használója (a Felhasználó lehet egyúttal Fogyasztó, Megrendelő és Előfizető is)

Üzemeltető, Szolgáltató: a weboldal Szolgáltatója (az adatait lásd az 1. pontban)

Felek: együttesen a Szolgáltató, a Megrendelő és az Előfizető

Szolgáltatás, Előfizetés: a weboldalon megrendelhető szolgáltatások, azaz a családnév, utónév és becenév domain nevekre épített egyedi e-mail cím szolgáltatás

Szolgáltatási, előfizetői időszak: a megrendelés folyamatában kiküldött, a szolgáltatásaktiválás értesítő e-mailben foglalt szolgáltatás érvényessége idő, mint határnap

Határnap: az előfizetett és fenntartott szolgáltatás lejárati napja

Fordulónap: az előfizetett és fenntartott szolgáltatás lejárati napját követő nap

Megrendelés visszaigazolás értesítő e-mail: a Megrendelő által elküldött megrendelés szolgáltatói fogadását visszaigazoló e-mail üzenet

Megrendelés elfogadó értesítő e-mail: a megrendelés szolgáltatói ellenőrzését követően elküldött értesítő e-mail, amelyben Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy elfogadta a megrendelést és mellékelten megküldi az előfizetői díj számláját

Szolgáltatásaktiválás értesítő e-mail: az előfizető díj számlájának kiegyenlítését követően a Szolgáltató beállítja az előfizetett szolgáltatást és e-mailben értesíti az Előfizetőt, hogy a szolgáltatás aktiválásra került, használható (és megadja a belépési azonosítókat, stb.)

Szolgáltatási e-mail cím: a szolgáltatással előfizetett e-mail cím

Másodlagos (kapcsolattartási) e-mail cím: a megrendelés során a Megrendelő által megadott e-mail cím, amely különbözik a szolgáltatási e-mail címtől és ezen e-mail címen szintén az Előfizető érhető el

4. A szerződés hatálya

4.1 Jelen ÁSZF a Megrendelő által kitöltött és elektronikus úton elküldött megrendelés alapján, a Szolgáltató általi visszaigazolás feltételei és határideje szerint érvényes és azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató értesíti az Előfizetőt a másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címén és/vagy a szolgáltatási e-mail címén, hogy a szolgáltatás aktiválásra került, használható.

4.2 A weboldalon közölt információk nem minősülnek ajánlattételnek, csak a megrendeléshez és/vagy a szolgáltatás fenntartásához szolgálnak általános információként. A Megrendelő által kitöltött és elektronikus úton elküldött megrendelés nem minősül aktív szolgáltatásnak. Amennyiben a szolgáltatás keretében megrendelt szolgáltatási e-mail cím és a megrendelés megfelel a jelen ÁSZF és párhuzamosan az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: ASZ) feltételeinek is, akkor a Szolgáltató saját hatáskörben végzi el a szolgáltatás aktiválását.

4.3 A Szolgáltató indok nélkül is elutasíthatja a megrendelést, nem köteles a szolgáltatást nyújtani (pl. épp változó szolgáltatási tartalom és feltételek miatt, egyes szolgáltatási domain nevek kivezetése miatt, stb.).

5. A szolgáltatás bemutatása és igénybevétele, az e-mail cím képzés szabályai

5.1 Megrendelő a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott domain nevek felhasználásával egyedi e-mail címet kreálhat magának a weboldalon, amelyet „szabad” státusz esetén megrendelhet. Minden e-mail cím egyedi, egy e-mail cím csak egy Előfizetőnek adható bérbe. A megrendelt, majd a Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt egyedi e-mail cím, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatás képezi az előfizetés alapját.

5.2 A szolgáltatási e-mail címben a @ előtti tag kizárólag ékezet nélküli kisbetűkből ( a-z ), számokból ( 0-9 ), rövid kötőjelből ( - ), alulvonásból ( _ ) és pontból ( . ) állhat, továbbá több írásjel (kötőjel, alulvonás, pont) nem lehet egymás mellett. Egyéb karakterek használatát a Szolgáltató nem engedélyez. A @ előtti tag maximális karakterszámát a Szolgáltató korlátozhatja.

5.3 A Szolgáltató megtagadhatja az egyedi e-mail cím szolgáltatást, ha a megrendelésben a @ előtti tag különösen, de nem kizárólagosan obszcén, sértő (nemre, vallásra, politikai nézetre, bőrszínre, stb.), uszító, jogszabályt sért, védjegyoltalmat és/vagy egyéb névhasználati jogot sért, szerzői jogot sért, a jelentéstartalma és karakterösszetétele megtévesztésre és/vagy csalásra adhat okot. Névhasználat, védjegyoltalom és/vagy egyéb jogszabályi kötöttség fennállása esetén a Szolgáltató a használati jogosultság igazolását kérheti. Ennek hiányában megtagadhatja a szolgáltatást.

5.4 A Szolgáltatónak nem feladata és kötelezettsége a névhasználat, védjegyoltalom és/vagy egyéb jogszabályi megfelelés ellenőrzése. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vonható felelősségre, mivel az Előfizető felelőssége a szolgáltatási e-mail cím képzése, megrendelése és használata.

5.4.1 Amennyiben Szolgáltató a megrendelt egyedi e-mail címet elfogadja és aktiválja, majd az aktív előfizetési időszak alatt tárja fel a szabálytalanságot, akkor Szolgáltató egyeztetni köteles Előfizetővel. A szabálytalanság mértékétől és jellegétől függően a Szolgáltató önállóan dönthet a szolgáltatási e-mail cím visszavonásáról (akár mint súlyos szerződésszegési, azonnali felmondási indok), vagy Előfizetővel közösen a módosításáról.

5.5 Megrendelő/Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri és tudomásul veszi, a Szolgáltató domain használói jogát teljes körűen elismeri, nem vitatja.

5.6 A szolgáltatást megrendelni, Előfizetőként fenntartani és használni csak a szolgáltatási e-mail címmel valamilyen formában névazonos magánszemélyként lehet. A megrendelés során az e-mail címben a @ előtti és utáni tagok – bizonyos protokoll, jogi és névhasználati szabályok betartása mellett – az Előfizető vezetékneve(i), a vezetékneve(i) beceneve, első és/vagy második utóneve(i), az első és/vagy második utóneve(i) beceneve, ezek variációi, ezek számmal kiegészített kombinációja, illetve egyéb saját névvel kapcsolatos becenév, szakmára, hobbira utaló név lehet.

5.7 Az így megrendelt szolgáltatási e-mail címet a Szolgáltató ellenőrzi, engedélyezi és biztosítja az Előfizető számára. Olyan szolgáltatási e-mail címet, amely nem hozható kapcsolatba az 5. pontban és alpontjaiban felsorolt szabályok szerint a Megrendelő és/vagy Előfizető nevével, megrendelni és fenntartani nem lehet, ezt a Szolgáltató nem engedélyezi. Megrendelő és Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy mely e-mail címeket engedélyez és melyeket nem (lásd továbbá 4.3 pont).

5.8 Tárhelyszolgáltatás nélküli előfizetői csomag esetén a szolgáltatási e-mail címre érkező leveleket a Szolgáltató az Előfizető által megadott másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címre továbbítja.

5.9 Tárhelyszolgáltatást is tartalmazó előfizetői csomag esetén a szolgáltatási e-mail címre érkező leveleket a Szolgáltató az előfizetett Szolgáltatáshoz rendelt tárhelyen tárolja, letölthetővé teszi, illetve webmailen keresztül elérhetővé teszi.

5.10 A szolgáltatást a megrendelés elfogadása alapján a Szolgáltató állítja be és aktiválja. Minden egyedi e-mail címhez eltérő tartalmú szolgáltatás rendelhető. Egy e-mail cím egy előfizetés, azaz egy szolgáltatás keretén belül van kezelve. Csoportos előfizetés, azaz több szolgáltatási e-mail cím egy csomagelőfizetésben történő kezelése nem lehetséges, a Szolgáltató ezt nem tudja biztosítani.

5.11 A szolgáltatás megrendelését, majd a Szolgáltató részéről történő megrendelés ellenőrzését és elfogadását követően a Szolgáltató automata rendszere elektronikusan e-számlát küld (kivéve ingyenes díjcsomagok) a Megrendelő másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címére. Papír alapú számla igénylésére nincs lehetőség. Az e-számla végösszegének a Szolgáltató számláján történő jóváírása után legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató aktiválja a szolgáltatást és erről párhuzamosan értesíti az Előfizetőt. Az előfizetés a „szolgáltatás aktiválása” előfizetői kiértesítéskor indul (az abban összefoglalt foglalt feltételek szerint).

5.12 A Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelés folyamatában, illetve a szolgáltatás alatt is, hogy a szolgáltatás aktiválását követően ne csak 1 (egy) évig, hanem folyamatosan megújuló módon, évről-évre automatikusan elő lehessen fizetni a szolgáltatásra. Ehhez nem kell mást tenni, mint a megrendeléskor a megrendelés végén található „Az 1 éves előfizetés lejáratakor automatikusan +1 év előfizetés hosszabbítást kérek” szöveg melletti jelölőmezőt kipipálni, vagy aktív szolgáltatás esetén ennek igényét jelezni a Szolgáltató felé az info@NevemAzEmailem.hu e-mail címen.

6. Megrendeléssel kapcsolatos információk

6.1 Az szolgáltatás kizárólag online rendelhető meg. A szolgáltatás ára magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben előírt áfát.

6.2 A weboldalon és az ÁSZF-ben a Szolgáltató részletesen feltünteti az elérhető és megrendelhető csomagok árát és leírását.

6.3 Amennyiben egyedi árú, egyedi érvényességi idejű, vagy egyéb egyedi feltételekhez is kötött díjcsomag, szolgáltatás kerül bevezetésre, akkor erről Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az adott díjcsomag, az adott szolgáltatás leírásában.

7. Megrendelés menete, lépései

7.1 A megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

7.2 A Felhasználó/Megrendelő a weboldalon történő megrendeléssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett ASZ feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

7.3 A Felhasználó/Megrendelő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó/Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe és használja a szolgáltatásait.

7.4 A Szolgáltatót a Felhasználó/Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

7.5 A megrendelés technikai lépései:

1. A weboldal elején található keresőmezőbe beírhatjuk a teljes nevünket (mint pl. Dancsó Lajos), a vezetéknevünket és hozzá az utónevünk becenevét (mint pl. Dancsó Lajcsi), teljes nevünket és a becenevünket (mint pl. Dancsó Lajos Lajcsi), egyik van mindegyik nevünket és a szakmánk vagy hobbink elnevezését (pl. Dancsó fodrász, vagy Dancsó Lajos építésztervező), vagy önállóan csak a becenevünket is (mint pl. Lajcsi), majd a „Keres” gomb megnyomásával a rendszer ellenőrzi, hogy a beírt név/nevek esetén csak az egyik, mindkét vagy akár több része is rendelkezésre áll-e domain név formájában és ettől függően ajánl fel e-mail cím megrendelési lehetőséget.

2.A) Amennyiben a rendszer nem tud felajánlani e-mail címet, úgy egy „Kérelem küldése” felugró ablak segítségével üzenetet, e-mail cím igénylést küldhetünk a Szolgáltató felé. Ezen kérelemre a Szolgáltató e-mailben válaszol, lehetséges e-mail címe(ke)t ajánl fel, vagy a nem teljesíthető kérést elutasítja.

2.B) Amennyiben a rendszer által felajánlott egy(ik) e-mail címet elfogadjuk, akkor erre kattintva lenyílik a „Megrendelés” űrlap, amely értelemszerű kitöltését követően elküldhető a megrendelés.

2.C) Amennyiben csak egy nevet írunk be a keresőmezőbe és erre találatot jelez a rendszer, akkor van lehetőség [1] a felajánlott egy(ik) e-mail címet elfogadni és megrendelni, vagy [2] egy „Kérelem küldése” felugró ablak segítségével másik e-mail címet kérni, vagy [3] az e-mail cím kreátor mezők segítségével önmagunk alkothatunk e-mail címet (ennek során választható a @ előtti név és @ utáni végződés).

Az önálló e-mail cím alkotás esetén fontos, hogy az e-mail címnek kapcsolatban kell lennie a Megrendelő nevével, annak egyik és/vagy mindkét nevét tartalmaznia szükséges (szabályokat lásd ÁSZF 5. pontjában és alpontjaiban).

3. A megrendelés elején válasszunk az „E-mail cím szolgáltatási csomag” ajánlatok közül, ahol az e-mail címhez különböző méretű tárhelyet tudunk kérni. Az előfizetői csomagok leírását és árát az ÁSZF 9. pontja, de akár a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) aloldal is tartalmazza.

4. Nagyon fontos, hogy a „Másodlagos (kapcsolattartási) e-mail cím” mezőbe olyan e-mail címet írjunk, amely címen fogadni tudjuk a megrendelés visszaigazolását, a számlát és egyéb információkat addig, ameddig nincs aktiválva a megrendelt névre szabott e-mail cím.

5. Ha a megrendelés során mindent szabályosan kitöltöttünk (az egyes hibák esetén jelez a rendszer!), elolvastuk és elfogadtuk az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot a jelölőmezők kipipálásával, akkor a „Megrendelés” gombra kattintva elküldhető a megrendelés. Érdemes a hírlevélre is feliratkozni, mert havonta max. 1 (egy) hírlevelet küld a Szolgáltató, amely a prémium e-mail cím szolgáltatáshoz méltó ajánlatokat fog tartalmazni (egyedi kedvezményeket és kiemelt ajánlatokat). A megrendelési adatok biztonságban vannak, mert titkosított SSL csatornán keresztül jutnak el a Szolgáltatóhoz!

6. A megrendelés elküldését követően kapni fogunk egy automata „megrendelés visszaigazolása” e-mailt, amelyben csak azt tudatja velünk a Szolgáltató, hogy ezt köszönettel megkapta és elindult a megrendelés feldolgozása. Ennek elmaradása esetén nézzük meg a levelezőrendszerünk spam mappáját is, mert pl. oda is kerülhetett.

7. A beérkezett megrendelést a Szolgáltató ellenőrzi és:
- amennyiben nem felel meg, mert pl. nem a megrendelő nevét, nevének kombinációját tartalmazza az igényelt e-mail cím, hiányosak vagy tévesek a személyes adatok, akkor egy „adatjavításra, adatkiegészítésre” felhívó e-mailben kapunk erről konkrét tájékoztatást (ezen tájékoztatásra a Megrendelőnek 7 (hét) napja van reagálni és amennyiben nem ad érdemi választ, akkor a Szolgáltató törölheti a megrendelést),
- amennyiben megfelel (fizetős díjcsomag megrendelése esetén), akkor egy „megrendelés elfogadó” e-mailt kapunk, amely tartalmazza az 1. éves előfizetési díj elektronikus számláját (kivéve ingyenes díjcsomagok), amit 8 (nyolc) napon belül szükséges banki átutalással rendezni. Bankkártyás fizetés egyelőre nem lehetséges, de folyamatban van a fejlesztése!
- vagy amennyiben megfelel (ingyenes díjcsomag megrendelése esetén), akkor a „megmegrendelés elfogadó” tájékoztató e-mail elhagyásával a Szolgáltató egyből egy „szolgáltatásaktiválás” e-mailt küld.

8. Fizetős díjcsomag megrendelése esetén a számla végösszegének átutalása, a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása után 5 (öt) munkanapon belül aktiválódik a szolgáltatásunk, ekkor egy „szolgáltatásaktiválás” e-mailben kapunk tájékoztatást a szolgáltatás elindulásáról, érvényességéről, a belépési azonosítókról (ez utóbbit külön üzenetben is küldheti a Szolgáltató).

9. A „szolgáltatásaktiválás” értesítést követően az e-mail cím és a tárhely azonnal használható.

10. Az egyes készülékek (mobil, tablet, laptop) operációs rendszerének megfelelő levelezési beállításokat a NevemAzEmailem.hu/e-mail-beallitasok menüpont részletesen tartalmazza.

7.5.1 Fizetési módok és feltételek

7.5.1.1 Átutalással: a „megrendelés elfogadó” értesítő e-mail mellékletében található e-számla alapján (banki átutalás, 8 (nyolc) napos fizetési határidő). Az összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően 5 (öt) munkanapon belül aktiválásra kerül a szolgáltatás.

7.5.1.1.1 Amennyiben a Megrendelőnek/Előfizetőnek kiküldött számla fizetési határideje lejártát követően 5 (öt) napon belül sem kerül jóváírása a számla szerinti végösszeg a Szolgáltató bankszámláján, akkor Szolgáltató a törölheti a megrendelést.

7.5.1.2 Online bankkártyával (fejlesztés alatt, jelenleg nem elérhető!): Megrendelőknek lehetősége van a megrendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

7.6 Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatás leírásánál vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató hibájából téves áron, téves tartalommal rendelte meg a szolgáltatást, akkor Szolgáltató jogosult módosítani a megrendelést, amely alapján Megrendelő eldöntheti, még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

7.7 A fizetendő végösszeg minden olyan költséget tartalmaz, amely alapján a szolgáltatás, tehát az e-mail cím és tárhely használata lehetséges. A járulékos költségek, tehát az e-mail cím használatához szükséges tárgyi eszközök (mobiltelefon, laptop, tablet, stb.) és annak szoftverei, applikációi, továbbá az internet előfizetés és egyéb Előfizető oldali költség az Előfizetőt terheli.

7.8 Az adatok megadását követően Megrendelő a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve e-mailben jelezheti felénk egyéb, megrendeléssel kapcsolatos kívánságát. E-mailben jelzett kérés esetén a Szolgáltató kéri megadni megrendelt e-mail címet, amely alapján be tudja azonosítani a megrendelést, a Megrendelőt.

7.9 Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy (előre)fizetési kötelezettsége keletkezik.

7.10 Megrendelő a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap (megrendelés visszaigazolás értesítő e-mail). Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg a megrendelési folyamat során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy a Megrendelő e-mail fiókja ideiglenesen nem elérhető (pl. technikai problémák miatt).

7.11 Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt megrendelés visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata megrendelés visszaigazolás értesítő e-mailt követően egy újabb megrendelés elfogadás értesítő e-mailben értesíti a Megrendelőt, hogy elfogadta a megrendelést és párhuzamosan megküldi az e-számlát. Ingyenes díjcsomagok megrendelése és szolgáltatói elfogadása esetén a „megrendelés elfogadó” értesítő e-mail nem, csak a „szolgáltatásaktiválás” értesítő e-mail kerül kiküldésre.

8. Szolgáltatási (előfizetői) csomagok és előfizetői díjak, egyéb feltételek

8.1 Bármely fizetős szolgáltatási csomag előfizetése esetén a Szolgáltató 15 (tizenöt) napos pénzvisszafizetési garanciát vállal! A részleteket lásd az ÁSZF 18.3 pontjában.

8.2 Elérhető díjcsomagok

8.2.1 PLATINUM csomag
Előfizetői díj: bruttó 11.999 Ft/év
E-mail címek száma: 1 db
Mail tárhely: 9 GB
Protokollok: POP3, IMAP és SMTP
Webmail: van
Egyéb: a PLATINUM csomag 2021.03.13-tól rendelhető.

8.3 Nem elérhető díjcsomagok

8.3.1 FIX200 csomag
Előfizetői díj: bruttó 2.998 Ft/év
E-mail címek száma: 1 db
Mail tárhely: 200 MB
Protokollok: POP3, IMAP és SMTP
Webmail: van
Egyéb: a FIX200 csomag 2021.03.12-ig volt rendelhető. A meglévő előfizetés fenntartás csak a szolgáltatás lejáratakor érvényes díjcsomag(ok)ra váltással tartható fent, vagy felmondható.

8.3.2 ZERO csomag
Előfizetői díj: az 1. évben 0 Ft, majd a 2. évtől bruttó 3.999 Ft/év
E-mail címek száma: 1 db
Mail tárhely: 2 GB
Protokollok: POP3, IMAP és SMTP
Webmail: van
Egyéb: a ZERO csomag 2018.12.31-ig volt rendelhető. A meglévő előfizetés fenntartás csak a szolgáltatás lejáratakor érvényes díjcsomag(ok)ra váltással tartható fent, vagy felmondható.

8.3.3 BASIC csomag
Előfizetői díj: bruttó 4.999 Ft/év
E-mail címek száma: 1 db
Mail tárhely: 5 GB
Protokollok: POP3, IMAP és SMTP
Webmail: van
Egyéb: a BASIC csomag 2021.03.12-ig volt rendelhető. A meglévő előfizetés fenntartás csak a szolgáltatás lejáratakor érvényes díjcsomag(ok)ra váltással tartható fent, vagy felmondható.

8.3.4 SILVER csomag
Előfizetői díj: bruttó 5.999 Ft/év
E-mail címek száma: 1 db
Mail tárhely: 7 GB
Protokollok: POP3, IMAP és SMTP
Webmail: van
Egyéb: a SILVER csomag 2021.03.12-ig volt rendelhető. A meglévő előfizetés fenntartás csak a szolgáltatás lejáratakor érvényes díjcsomag(ok)ra váltással tartható fent, vagy felmondható.

8.3.5 GOLD csomag
Előfizetői díj: bruttó 6.999 Ft/év
E-mail címek száma: 1 db
Mail tárhely: 9 GB
Protokollok: POP3, IMAP és SMTP
Webmail: van
Egyéb: a GOLD csomag 2021.03.12-ig volt rendelhető. A meglévő előfizetés fenntartás csak a szolgáltatás lejáratakor érvényes díjcsomag(ok)ra váltással tartható fent, vagy felmondható.

8.3.6 Egyéb csomagok

8.3.6.1 Amennyiben a Megrendelő az előzőekben felsorolt szolgáltatási csomagoktól eltérő előfizetést szeretne összeállítani, akkor ezt az info@NevemAzEmailem.hu e-mail címen jelezheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató megvizsgálja az igényt és egyedi ajánlatot adhat a Megrendelőnek. Ennek elfogadása esetén a Szolgáltató egyedi szolgáltatási tartalommal nyújtja a szolgáltatást az Előfizető részére.

8.3.6.2 Szolgáltató alias e-mail címek kiszolgáltatását is vállalja a 8.2 pontban található díjcsomagok választásával, megrendelésével, előfizetésével. Az alias e-mail címek önálló előfizetésként értelmezhetők, amely átirányításokat a Megrendelő igénye szerint a Szolgáltató végzi el, a Szolgáltató kezeli.

8.4 Egyéb feltételek

8.4.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon meghirdetett szolgáltatási, előfizetői díjakat és szolgáltatási tartalmat egyoldalúan és külön értesítés nélkül megváltoztassa. Az ÁSZF és/vagy mellékletei módosítása minden esetben elérhető a hatálybalépés napjától a NevemAzEmailem.hu/aszf aloldalon.

8.4.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy aktív előfizetések esetén a szolgáltatás váltónapjától egyoldalúan megváltoztassa a szolgáltatás előfizetői díját, az előfizetői csomag, a szolgáltatás tartalmát. A változásokról, módosításokról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatni köteles az Előfizetőt.

8.4.3 Szolgáltató vállalja (igénybevett fizetős díjcsomagok esetén), hogy a szolgáltatást (annak tartalmát és díját) az érvényes előfizetői időszak alatt nem módosítja. A Szolgáltató az előfizetői díj módosítását annak lejáratát követően, tehát csak a fordulónaptól érvényesítheti. A változásokról, módosításokról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatni köteles az Előfizetőt. Amennyiben az Előfizető nem fogadja el az előfizetői díj és az egyéb szolgáltatási feltételek egyoldalú módosítását, akkor a szolgáltatást azonnal, vagy az előfizetés lejárati határnapjára felmondhatja, vagy engedheti lejárni és megszűnni szolgáltatást (a módosított előfizetői díj meg nem fizetése okán).

8.4.4 Szolgáltató vállalja (igénybevett ingyenes díjcsomagok esetén), hogy a szolgáltatást (annak tartalmát és díját) az érvényes előfizetői időszak alatt nem módosítja. A Szolgáltató az előfizetői díj módosítását, vagyis bevezetését annak lejáratát követően, tehát csak a fordulónaptól érvényesítheti. A változásokról, módosításokról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatni köteles az Előfizetőt. Amennyiben az Előfizető nem fogadja el az előfizetői díj és az egyéb szolgáltatási feltételek egyoldalú módosítását, akkor a szolgáltatást azonnal, vagy az előfizetés lejárati határnapjára felmondhatja, vagy engedheti lejárni és megszűnni szolgáltatást (a módosított előfizetői díj meg nem fizetése okán).  

8.4.5 Szolgáltatónak joga van akár az új, akár a meglévő Előfizetői, akár ezek teljes vagy csak szűkített rétegei számára elérhető akciókat, egyedi kampányokat meghirdetni, amely kampányok kedvezményes előfizetői díjat, díjmentes vagy kedvezményes árú előfizetői időszak hosszabbítást, vagy egyéb akciós feltételeket tartalmazhatnak. Ezen információkat a Szolgáltató az adott kampányok feltételeinek leírásában, illetve az ÁSZF 8. pontjában felsorolt szolgáltatási csomagok mellett részletezi és teszi közzé.

9. A szolgáltatáshoz tartozó levelezési beállítások

9.1 Levelek fogadása POP3 és küldése SMTP protokollok használatával

A POP3 módszerrel a beérkező levelek a Szolgáltató szerverén tárolódnak mindaddig, amíg azokat az Előfizető eszközének levelezőprogramja le nem tölti. Letöltésnél a szerverről eltűnik a levél, csak az adott/letöltő eszközön lesz megtalálható. A POP3 módszert a Szolgáltató kevésbé javasolja.

9.1.1 A levelezőprogram beállítása (legbiztonságosabb mód):

POP3 szerver: pop3.nevemazemailem.hu
Port: 995
Biztonság típusa: SSL/TLS

SMTP szerver: smtp.nevemazemailem.hu
Port: 465
Biztonság típusa: SSL/TLS

Login név: az előfizetett szolgáltatási e-mail cím
Jelszó: a szolgáltatásaktiválás értesítésben kapott jelszó, vagy amit ez után az Előfizető módosított a webmail felületen

9.1.2 A levelezőprogram beállítása (kevésbé biztonságos mód, nem javasolt):

POP3 szerver: pop3.nevemazemailem.hu
Port: 110
Biztonság típusa: STARTTLS

SMTP szerver: smtp.nevemazemailem.hu
Port: 587
Biztonság típusa: STARTTLS

Login név: az előfizetett szolgáltatási e-mail cím
Jelszó: a szolgáltatásaktiválás értesítésben kapott jelszó, vagy amit ez után az Előfizető módosított a webmail felületen

9.2 Levelek fogadása IMAP és küldése SMTP protokollok használatával

Az IMAP módszerrel a beérkező levelek folyamatosan a Szolgáltató szerverén tárolódnak, azokat az Előfizető levelezőprogramja csak az elolvasás idejére tölti le az adott eszközre. A módszer előnye, hogy a leveleket az Előfizető bármely e szerint beállított eszközén elérheti, kezelheti.

9.2.1 A levelezőprogram beállítása (legbiztonságosabb mód):

IMAP szerver: imap.nevemazemailem.hu
Port: 993
Biztonság típusa: SSL/TLS

SMTP szerver: smtp.nevemazemailem.hu
Port: 465
Biztonság típusa: SSL/TLS

Login név: az előfizetett szolgáltatási e-mail cím
Jelszó: a szolgáltatásaktiválás értesítésben kapott jelszó, vagy amit ez után az Előfizető módosított a webmail felületen

9.2.2 A levelezőprogram beállítása (kevésbé biztonságos mód, nem javasolt):

IMAP szerver: imap.nevemazemailem.hu
Port: 143
Biztonság típusa: STARTTLS

SMTP szerver: smtp.nevemazemailem.hu
Port: 587
Biztonság típusa: STARTTLS

Login név: az előfizetett szolgáltatási e-mail cím
Jelszó: a szolgáltatásaktiválás értesítésben kapott jelszó, vagy amit ez után az Előfizető módosított a webmail felületen

9.3 Levelezés webmail felületen

Előnye, hogy a világ bármely – internetkapcsolatra képes – számítógépén, illetve mobileszközén (laptop, mobiltelefon, tablet) elérhetővé válik az Előfizető postafiókja (legyen ez akár az Előfizető saját eszköze, akár egy erre feljogosított ideiglenes munkaállomás). A webmail szinte mindent tud, amit egy hagyományos levelezőprogram kínál, tehát a levelek küldése és fogadása mellett mappákat, címtárat is létre lehet hozni. A webmail szolgáltatás tartalma függhet az előfizetői csomagtól.

Webmail elérés: webmail.nevemazemailem.hu
Felhasználónév: az előfizetett szolgáltatási e-mail cím
Jelszó: a szolgáltatásaktiválás értesítésben kapott jelszó, vagy amit ez után az Előfizető módosított a webmail felületen

9.4 A Szolgáltató levelező szervere öntanuló spam-szűrőt használ, amely a kéretlen tartalmak szűrését segíti elő.

9.5 A levelezési beállítások általános információit, illetve az egyes operációs rendszerek (Android, iOS, Windows) sajátosságaira szabott beállítási lehetőségeket a NevemAzEmailem.hu/e-mail-beallitasok aloldalon lehet elolvasni.

10. Névszerverek

10.1 A Szolgáltató a szolgáltatásba bevont domain nevek kizárólagos használói jogával rendelkezik, így ő, vagy alvállalkozója biztosítja a domain nevekre épülő szolgáltatás működéséhez elengedhetetlenül szükséges elsődleges (dns1) és másodlagos (dns2) névszervereket.

11. Spam

11.1 Spam-nek minősül, ha az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minősülnek az alábbi elektronikus üzenetek:

- kereskedelmi, vagy egyéb információt tartalmaznak, és a címzettek ezt nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-maileket megkapják,
- olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű e-mail, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos vagy teljesen megegyező és a címzettek ezt nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-maileket megkapják.

11.2 A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi, vagy kéretlen tömeges e-mailek, illetve nagy mennyiségű levelek átvételét, illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével korlátozhatja, megtagadhatja.

11.3 Spam-nek minősül továbbá, ha az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, amely:

- feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik,
- vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz,
- amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet,
- amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő (többek között, de nem kizárólagosan, pl. félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail).

12. Technikai korlátok, egyéb információk

Bejövő levél max. mérete (csatolmánnyal együtt): 50 MB
Kimenő levél max. mérete (csatolmánnyal együtt): 50 MB
Kimenő levél max. címzettek száma: 50
Spam-szűrés: van (öntanuló)

13. A szerződés módosítása, eseti- és különdíjak

13.1 Amennyiben az Előfizető az aktuális szolgáltatását bővíteni szeretné, akkor ezt bármikor díjmentesen megteheti. Ez esetben tájékoztatnia szükséges a Szolgáltatót a változtatás igényéről az info@NevemAzEmailem.hu e-mail címen a szolgáltatási e-mail címről, vagy a másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címről küldött levéllel, megadva benne a választott új díjcsomagot. Az ügyintézés során a Szolgáltató a módosítás első napjától a megemelt szolgáltatási díj időarányos részét előre kiszámlázza a szolgáltatás érvényességi ideje végéig, amely összeg jóváírását követően kiküldött értesítés szerint biztosítja a módosított szolgáltatást. A módosított előfizetői csomag – külön kérés hiányában – a szolgáltatás váltónapjától azonos feltételekkel folytatódik.

13.2 Amennyiben az Előfizető az aktuális szolgáltatását az 1 (egy) éves előfizetői perióduson belül szűkíteni szeretné, azaz olcsóbb díjcsomagra kívánja cserélni, akkor ezt a Szolgáltató egy bruttó 3.000 Ft-os szolgáltatás módosítási díj ellenében elvégzi, amely során a váltónaptól érvényes új díjszabás szerinti csökkentett összeg, illetve a korábbi szolgáltatás magasabb díja közötti szolgáltatási díjkülönbözet arányos részét – csökkentve a Szolgáltatás módosítási díj összegével – visszafizeti az Előfizetőnek. szolgáltatás módosítási igény az info@NevemAzEmailem.hu e-mail címre küldött üzenetben jelezhető.

13.3 Amennyiben az Előfizető neve megváltozott (pl. férjhez ment, elvált, egyszerű névmódosítás) és a szolgáltatási e-mail cím változtatását kéri, akkor Szolgáltató megvizsgálja az Előfizető által kialakított új e-mail cím státuszát és „szabad” esetben egy bruttó 3.000 Ft-os szolgáltatás módosítási díj ellenében elvégzi. Ez esetben az új e-mail cím lesz a szolgáltatásba bevonva, a régi e-mail cím a szolgáltatásból kivonásra kerül és felszabadul, újra foglalhatóvá válik mások számára.

13.4 Az előfizetői időszak alatt bármely díjcsomag vagy szolgáltatási e-mail cím módosítás díjmentes (akár díjcsomag bővítés, akár szűkítés van), ha ezt Előfizető az előfizetői időszak lejárata előtt legkésőbb 5 (öt) héttel vagy korábban jelzi a Szolgáltató felé az info@NevemAzEmailem.hu e-mail címre küldött üzenetben és Előfizető a módosítást a váltónaptól kéri. Az előfizetői időszak lejárata előtt kevesebb mint 5 (öt) héttel jelzett díjcsomag és szolgáltatási e-mail cím módosítás díjköteles (lásd 13.2 és 13.3 pontok).

13.5 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Előfizető számára nyújtott szolgáltatásokon túlmutató extra szolgáltatói közreműködés esetén (mint pl., de nem kizárólagosan az e-mail fiók helyreállítása biztonsági mentésből) különdíjat kérhet az Előfizetőtől, amelynek alapdíja 20.000 Ft/munkaóra. A különdíj felmerülésekor a Szolgáltató egyeztetni köteles Előfizetővel, aki hozzájárulásával lehetséges csak a különdíj felszámítása.

13.6 Szolgáltató csak azon szolgáltatás- és/vagy adatmódosítási igényeket tudja figyelembe venni, amelyek a szolgáltatási e-mail címről, vagy a megrendeléskor, vagy ennek utolsó módosításakor megadott másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címről érkeztek hozzá. Az ezen e-mail címekről érkező módosítási igényeket – megfelelő adattartalom és egyértelmű kérés esetén – a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül elvégzi (az esetlegesen felmerülő módosítási díjak előzetes felszámításával, melyeket lásd 13.2 és 13.3 pontok).

13.7 Szolgáltató kéri az Előfizetőket, hogy kapcsolattartásra szintén a megrendeléskor, vagy ennek utolsó módosításakor megadott másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címről, vagy a szolgáltatási e-mail címről küldjenek üzenetet, mert ezzel azonnal beazonosítható az Előfizető és az előfizetés is. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendeléskor, vagy ennek utolsó módosításakor megadott másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címről, vagy a szolgáltatási e-mail címről érkező kérések és igények végrehajtását megelőzően – az Előfizető pontos beazonosítása érdekében – telefonhívással is felvegye a kapcsolatot az Előfizetővel.

13.8 Azon levelek esetén, amelyek nem a megrendeléskor, vagy ennek utolsó módosításakor megadott másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címről, vagy a szolgáltatási e-mail címről érkeznek és konkrét előfizetéssel kapcsolatos ügyintézést és/vagy adatszolgáltatást kérnek benne, a Szolgáltató nem teljesíti, nem köteles azokra válaszolni sem (megelőzendő az adathalász kísérleteket és a visszaéléseket).

14. A szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése, megszűnése, megszüntetése

14.1 A Szolgáltató a szolgáltatás éves rendelkezésre állását 98%-ban határozza meg (tekintettel a nem várt események, mint pl., de nem kizárólagosan viharkárok miatti kimaradásokra, stb.). A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A szolgáltatás éves rendelkezésre álláson felüli korlátozása vagy szünetelése miatt – amely a Szolgáltatón kívülálló okok miatt is bekövetkezhet – az Előfizetőt ért esetleges károkért a Szolgáltatót kártérítési felelősség nem terheli. Az Előfizető köteles ennek figyelembevételével igénybe venni a szolgáltatást.

14.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes domain neveket a szolgáltatásból kivonjon, ez esetben az adott domain névre további e-mail címek és szolgáltatások már nem rendelhetők meg, a futó előfizetések egyedi e-mail címei és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások a Szolgáltató által rendes felmondásra, majd törlésre kerülhetnek. A kivonásra kerülő domain nevekre előfizetett e-mail címek Előfizetőit a Szolgáltató értesíti a kivonást/törlést megelőző 4 (négy) héttel, 3 (három) héttel, 2 (kettő) héttel és 1 (egy) héttel megelőzően is, illetve a kivonás/törlés napján és a nem teljesített szerződéses időszak időarányos díját visszafizeti az Előfizetőnek.

14.3 Amennyiben az Előfizető spam-el, akkor a Szolgáltató jogosult a szerződésszegés megszüntetéséig a szolgáltatást szüneteltetni (a szolgáltatás-szüneteltetés időszakára vonatkozó díjvisszatérítés kötelezettsége nélkül), többször előforduló szerződésszegés esetén a szolgáltatást rendkívüli/azonnali felmondással felmondani (kártérítési megfizetése, vagy a nem teljesített szerződéses időszak díjának visszafizetési kötelezettsége nélkül).

15. A szolgáltatás felmondása, módosítása

15.1 A szolgáltatás bármely fél részéről 1 (egy) hónapos rendes felmondási határidővel, indoklás nélkül, postai vagy elektronikus levelezés útján is felmondható. Ebben az esetben a nem teljesített szerződéses időszak időarányos előfizetői díja visszajár az Előfizető részére. Ingyenes díjcsomag, ingyenes előfizetői időszak igénybevétele esetén visszaigényelhető előfizetői vagy egyéb díj nincs.

15.2 Az Előfizető részéről történő rendes felmondás esetén a Szolgáltató az általa vállalt 1 (egy) hónapos felmondási idő végén, ennél rövidebb idejű szolgáltatás lejárati idő esetén max. az előfizetett 1 (egy) éves periódus végén megszünteti meg a szolgáltatást. Az Előfizető saját maga köteles gondoskodni arról, hogy a felmondási idő végéig a szolgáltatás tárhelyén tárolt leveleit lementse. A szolgáltatás felmondásának határnapja után a Szolgáltató automatikusan megszünteti a tárhelyet, törli a tárhely tartalmát, ami után az adatok és levelek visszaállítása már nem lehetséges. A felmondási idő végét követő, vagy a lejárt és nem hosszabbított szolgáltatás megszüntetése után az adatok és levelek törlésével kapcsolatban a Szolgáltatót kártérítési felelősség nem terheli.

15.3 A Szolgáltató részéről történő rendes felmondás esetén a Szolgáltató min. 1 (egy) hónapig köteles folytatni a szolgáltatást, melynek befejezéséről előzetesen tájékoztatni köteles az Előfizetőt. A Szolgáltató részéről történő rendes felmondás esetén az előfizetés időarányos, tehát a nem teljesített szerződéses időszak időarányos díja visszajár az Előfizető részére.

15.4 Akár a Szolgáltató, akár az Előfizető részéről történik a szerződés rendes felmondása, vagy további előfizetés híján lejár a szerződés, akkor a Szolgáltató nem kötelezhető az e-mail címhez tartozó tárhely leveleinek és csatolt állományainak adatmentésére, az adatok tárolására, az adatok későbbi rendelkezésre bocsátására. Ilyen esetekben az Előfizető saját maga köteles gondoskodni az adatok kimentéséről. Az adatok és levelek törlésével kapcsolatban a Szolgáltatót kártérítési felelősség nem terheli.

15.5 Előfizető kijelenti továbbá, hogy amennyiben az adatváltozás tényéről a Szolgáltatót nem tájékoztatja, vagy az Előfizetőnek lejárt, kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, és ezen tény(ek)ről a Szolgáltató tudomást szerez, úgy azt a Szolgáltató súlyos szerződésszegésnek tekinti. Ebben az esetben a Szolgáltató az előfizetői szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani a Szolgáltató részéről az Előfizető részére kártérítési megfizetése, vagy a nem teljesített szolgáltatási időszak díjának visszafizetési kötelezettsége nélkül, de az Előfizető részéről a Szolgáltató felé fennálló tartozás esetén a Szolgáltató fenntartja a követelését.

15.6 Akár a Szolgáltató, akár az Előfizető részéről történik a szerződés rendes felmondása, vagy további előfizetés híján lejár a szerződés, vagy a Szolgáltató él az azonnali hatályú felmondási jogával, akkor a visszavont szolgáltatási e-mail cím a szolgáltatás megszűnése, megszüntetése utáni 1 (egy) hónap múlva újra bérbe adható a Szolgáltató által, tehát az 1 (egy) hónapon túl nincs parkolási vagy egyéb türelmi időszak.

16. Az Előfizetőre vonatkozó egyéb rendelkezések

16.1 Az Előfizető a megrendeléskor, illetve az esetleges közbenső adatmódosítások alkalmával, tehát a szolgáltatás fenntartása teljes időtartama alatt köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni, változás esetén a Szolgáltatót 15 (tizenöt) napon belül értesíteni és ennek során megfelelő gondossággal eljárni.

16.2 Harmadik fél személyes adataival, illetve a Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony adataival való visszaélés esetén a Szolgáltató az eljáró hatóságoknak segítséget nyújthat a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások a weboldal valamennyi Felhasználójára is vonatkoznak.

16.3 A Szolgáltató nem tehető felelőssé azon kárért, melynek során az Előfizető az adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

16.4 Az Előfizető a weboldalt és a szolgáltatást csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal és a szolgáltatás Előfizető általi használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy az Előfizető a weboldal és a szolgáltatás használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Előfizető a saját adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, nem teheti mások számára hozzáférhetővé. Előfizető köteles gondoskodni róla, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó belépési azonosító adatok más számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az ezen adatok hanyag kezeléséből adódó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

16.5 Az Előfizető köteles a weboldal és a szolgáltatás használata során tisztességesen, a Szolgáltató és mások jogainak, illetve érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

16.6 Az Előfizető a weboldal és a szolgáltatás használata során köteles:

- tartózkodni bárminemű jogszabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésétől,
- tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti,
- tiszteletben tartani mások magánszféráját, névhez és személyhez fűződő jogokat, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat,
- tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen,
- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatát akadályozza,
- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti, továbbá amely saját, vagy más személy termékének, vagy szolgáltatásának a tömeges reklámozására irányul (akár kért, akár kéretlen levél, mint spam).

16.7 Szolgáltató a szolgáltatás megrendelésekor nem tudja vizsgálni teljes körűen a szolgáltatási e-mail cím @ előtti tagjában megadott nevet, fantázianevet, személynevet, továbbá a szolgáltatási e-mail cím @ előtti és utáni tagjában a felhasználási jogosultságot, a személy- vagy egyéb név esetleges jogi védettségét (védjegy, stb.), így az Előfizető felelőssége, hogy csak engedélyhez nem kötött, engedélyhez kötöttség esetén annak leigazolásával, mások név- vagy védjegyhasználati jogosultságát ne sértse, ne bitorolja. A jogszabályt sértő név- és/vagy e-mail cím használat esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyett jótállni, a Szolgáltatót bárminemű felelősség alól mentesíteni.

16.8 A Szolgáltató tudomására jutott jogosulatlan névhasználat esetén a Szolgáltató felhívhatja a figyelmét az Előfizetőnek, hogy igazolja a felhasználás jogosultságát. Ennek hiányában a Szolgáltató megtagadhatja és felfüggesztheti a szolgáltatás nyújtását (az addig megfizetett szolgáltatási díj visszafizetése nélkül), illetve élhet az azonnali hatályú felmondási jogával.

16.9 Az Előfizető a szolgáltatási e-mail cím felhasználásával küldött üzenetek tartalmáért saját maga vállalja a teljes felelősséget, így az Előfizető által közölt, vagy küldött adatok, csatolt fájlok, információk, vélemények, tehát bármely tartalom nem köthető a Szolgáltatóhoz. Jogszabályba ütköző tartalom küldése esetén Előfizető köteles a Szolgáltató helyett jótállni, a Szolgáltatót bárminemű felelősség alól mentesíteni. Jogszabályba ütköző tartalom fogadása esetén az Előfizető köteles a hatóságokat értesíteni, és a tőle elvárható módon mindent megtenni a jogszabálysértés kiküszöböléséért.

17. Eljárás a szabálysértő Előfizetőkkel szemben

17.1 Amennyiben a szolgáltatási e-mail címmel kapcsolatban a Szolgáltató visszaélést tapasztal, esetleg ennek csak gyanúja merül fel, akkor a Szolgáltatónak lehetősége van – az ÁSZF, az ASZ és/vagy a jogszabálysértés mértékétől függően – a hatóságok tájékoztatására is. Ilyen esetben a Szolgáltató a szolgáltatási e-mail címet a vizsgálat idejére inaktiválhatja, ideiglenesen felfüggesztheti, amelyről tájékoztatja az Előfizetőt.

17.2 Amennyiben a Szolgáltató hivatalos megkeresést kap a magyar hatóságoktól visszaélés és/vagy jogszabálysértés gyanújával, akkor a Szolgáltató a szolgáltatási e-mail címet szintén inaktiválhatja, ideiglenesen felfüggesztheti.

17.3 Amennyiben a jogsértés gyanúja, vagy ténye nem igazolódik be, akkor a Szolgáltató a szolgáltatási e-mail címet újra aktiválja, az Előfizető további használatába bocsátja. Az ilyen típusú szolgáltatás kimaradás, inaktiválás miatt a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

17.4 Az előzőek szerint inaktivált postafiók új e-maileket nem tud fogadni, de a benne tárolt e-mailek megőrződnek és az újraaktiválás után ismét felhasználhatók.

17.5 Amennyiben az Előfizető magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye (pl. harmadik fél jogainak megsértése, stb.), akkor a Szolgáltató az Előfizető azonosításához szükséges adatokat, továbbá a jogsértés tényét és a vonatkozó adatokat a szolgáltatás nyújtásától független tárolhatja, és az eljáró szervek hivatalos megkeresésére kiadhatja.

18. Felmondás és módosítás joga

18.1 A jelen ÁSZF elfogadásával a Fogyasztónak minősülő Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontjára tekintettel nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megvásárlásával a Szolgáltató a teljesítést azonnal megkezdi.

18.2 A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, amely hatályos állapotban az alábbi linken érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

18.3 Szolgáltató bármely fizetős e-mail cím szolgáltatás igénybevétele esetén, az e-mail fiók aktiválását követő 15 (tizenöt) napon belül indoklás nélkül elfogadja az Előfizető felmondását. Ez esetben az előre kifizetett teljes 1 (egy) éves előfizetői díjat visszatéríti az Előfizetőnek és azonnal megszünteti az e-mail fiókot. A felmondott Szolgáltatás, azon belül az e-mail fiók tartalmának lementéséről az Előfizető köteles gondoskodni (még a felmondás előtt).

18.4 Az szolgáltatás során igénybevett díjcsomag(ok)ra vonatkozó egyedi érvényességi, módosítási és felmondási feltételeket az ÁSZF 8. pontja és alpontjai tartalmazzák.

19. Hibás teljesítés

19.1 A kötelezett (Szolgáltató) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

19.2 A Fogyasztó (Előfizető) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

20. Felelősség

20.1 Előfizető a szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Előfizető felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (spam, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS, stb.).

20.2 Előfizető felelős a szolgáltatási e-mail cím használatához esetlegesen szükséges – és általa telepített – programok biztonságáért, használatáért, biztonsági frissítéséért, vírusmentesítéséért, a programok feltörésének megakadályozásáért, továbbá az Előfizető saját vagy az általa használt egyéb eszközön történő webmail és applikáció biztonságos használatáért.

20.3 Előfizető köteles az általa használt e-mail fióknak biztonságos jelszó megadni és a jelszót felelősen használni, a szolgáltatásaktiváláskor kapott jelszót a lehető legrövidebb időn belül megváltoztatni, ezt rendszeresen módosítani, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért kizárólag Előfizető felel.

20.4 Előfizető kötelezettséget vállal a Szolgáltató felé és szavatolja, hogy az előfizetett e-mail címet csak saját maga használja, azt nem engedi át másnak.

20.5 Amennyiben Előfizető nem tud üzeneteket fogadni, mert pl. a szolgáltatási e-mail címét nem használja (nem vagy rosszul állította be, nem lépett be a webmail fiókba, stb.) és/vagy a másodlagos (kapcsolattartási) e-mail címét szintén nem használja, esetleg ezen e-mail címe megváltozott, esetleg megszűnt, akkor Szolgáltató nem tehető felelőssé a szolgáltatás lejáratát követően megszüntetett szolgáltatásért, a szolgáltatásban előfizetett e-mail fiók leveleinek törléséért.

20.6 Szolgáltató nem felel azért, ha a partnerszolgáltatói (akiktől pl. hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, vagy szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

20.7 Az Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jog által védett alkotások illegálisan kikerüljenek a hálózatáról vagy oda bekerüljenek. Szolgáltató bármely szoftvergyártó, kiadó, egyéb jogtulajdonos vagy ezek képviselete által bejelentett jogsértés esetén a szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szolgáltatást azonnali hatállyal felmondhatja.

20.8 Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén az Előfizető kártérítési igénybejelentése alapján a Szolgáltató visszatéríti az érintett szolgáltatásra, előfizetői csomagra eső tárgyévi díj összegét. Ezen esetben az Előfizető dönthet a szolgáltatás azonnali felmondásáról, vagy annak folytatásáról. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt a Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

20.9 A megrendelés folyamatának esetlegesen eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató az előző bekezdés körébe nem tartozó, a Szolgáltató felelősségi körébe tartozó káreseményekért való felelőssége is korlátozott, az legfeljebb az Előfizető által az előfizetése alapján a Szolgáltatónak megfizetett max. 1 (egy) éves előfizetői díj összegéig terjed.

20.10 A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A jelen ÁSZF szerinti előfizetői díjak a 20. pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

20.11 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az Eker. tv. alapján az Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

20.12 Az Eker. tv. alapján a Szolgáltató a szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyén elhelyezett, onnan kiküldött, vagy ott fogadott jogsértő tartalmakért. Amennyiben Szolgáltató az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

20.13 Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, akkor Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő legrövidebb időn belül hajtja végre és erről az érintett Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja. A Szolgáltató ezen eljárása nem számít a szerződés megszegésének.

20.14 Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő legrövidebb időn belül tesz eleget.

20.15 Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a Szolgáltató nem felelős az érintett információ, elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.

20.16 Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintett tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Előfizető az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.

20.17 Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban és eszközeiben okozott minden kárért.

20.18 Sem Előfizető, sem Szolgáltató nem felel a szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor Előfizető és Szolgáltató érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények elsősorban, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, szándékos hackertámadás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

20.19 Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Szolgáltató a szolgáltatásból fakadó kötelezettségeinek teljesítésére alvállalkozót (a továbbiakban: teljesítési segéd) igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

21. Vegyes rendelkezések

21.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

21.2 Megrendelő és Előfizető kijelenti, hogy teljes körűen elismeri és elfogadja a Szolgáltató domain név használói jogát egyrészt az általa megrendelt és előfizetett e-mail cím és kapcsolódó domain név esetén, másrészt a Szolgáltató által a szolgáltatási e-mail címekhez használt bármely domain nevek vonatkozásában is.

21.3 Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

21.4 Amennyiben Szolgáltató Az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

21.5 Szolgáltató, illetve Felhasználó, Megrendelő, Előfizető a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

21.6 Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel a weboldal más országokból is meglátogatható, a szolgáltatások más országokból is megrendelhető, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó/Előfizető és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó/Előfizető a Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval/Előfizetővel szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság a kizárólagosan illetékes.

22. Panaszkezelés rendje

22.1 A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szolgáltatással vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban rögzített e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti.

22.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak 1 (egy) másolati példányát átadja a számára.

22.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 (öt) évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

22.4 Tájékoztatjuk, hogy a Fogyasztó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

22.4.1 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

22.4.2 A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

22.5 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

22.6 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

22.7 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

22.8 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, akkor a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

22.9 Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

- az eljáró bíróságot,
- a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását,
- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával,
- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,
- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

23. Szerzői jogok

23.1 Miután a weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

23.2 A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

23.3 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos és harmadlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

23.4 Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

23.5 A „NevemAzEmailem.hu” név és logó, a „NevemAzEmailem.hu • E-mail címek névre szabva!” név és/vagy jelmondat szerzői jogi védelmet élvez, továbbá a szolgáltatás elnevezését jelenti, így felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

23.6 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

24. Adatvédelem

24.1 A weboldal Adatvédelmi Szabályzata a NevemAzEmailem.hu/adatvedelem aloldalon érhető el.

25. A jelen ÁSZF érvényes 2021.03.13-tól visszavonásig.

25.1 A jelenleg érvényes ÁSZF a következő linkre kattintva letölthető: NevemAzEmailem.hu Általános Szerződési Feltételek 2021-03-13-tól.pdf